0 %

Introduction

งานวิจัยนี้ถูกออกแบบเพื่อศึกษาเรื่องการเหยียดโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือ Microaggression ต่อกลุ่มเกย์/เลสเบี้ยน/ไบ โดยคำตอบและข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จะมีเพียงผู้วิจัยคนเดียวเท่านั้น

ในแต่ละข้อท่านจะเจอข้อความ คำถาม หรือพฤติกรรม ต่างๆ โดยขอให้ท่านให้คะแนน 4 ด้าน ได้แก่
ความเกี่ยวข้องกับรสนิยมทางเพศ หมายถึง ข้อความ คำถาม หรือพฤติกรรม เกิดขึ้นเนื่องจากการเป็นเกย์ เลสเบี้ยน ไบ (น้อย - มาก)
ความตรงไปตรงมา หมายถึง ข้อความ คำถาม หรือพฤติกรรม แสดงออกถึงการเหยียดอย่างตรงไปตรงมา(มาก) หรือ ต้องการการตีความ(น้อย)
ผลกระทบทางลบ หมายถึง ข้อความ คำถาม หรือพฤติกรรม ส่งผลกระทบทางลบต่อคุณน้อย หรือ มาก
ความทั่วไป หมายถึง ข้อความ คำถาม หรือพฤติกรรม เกิดขึ้นได้น้อย เฉพาะบุคคล(น้อย) หรือ เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย(มาก)
หากท่านรู้สึกว่า ข้อความ คำถามหรือพฤติกรรมนั้น มีความแปลก และไม่เหมือนกับที่ท่านเจอในชีวิตจริง สามารถแสดงความคิดเห็นหรือแนะนำ ได้ในช่องข้อความด้านข้าง

คำนิยาม
เลสเบี้ยน หรือกลุ่มบุคคลที่เป็นหญิงรักหญิง
เกย์ หรือกลุ่มบุคคลที่เป็นชายรักชาย
ไบ หรือกลุ่มบุคคลที่ชอบทั้งเพศชายและหญิง

Remember to add your contact info here! Contact the study administration in case of questions.